Naposledy aktualizováno: 25.05.2023 15:11:18
Na úvodní stranu

Obecní knihovna s čítárnou Koclířov

Výpůjční řád

 

 

I. Všeobecná ustanovení

Obecní knihovna v Koclířově (dále jen knihovna) je veřejnou knihovnou, která poskytuje knihovnické a informační služby. Zajišťuje právo občana na svobodný přístup k informacím bez omezení ve smyslu jazykovém, náboženském, etnickém, ekonomickém, vzdělanostním nebo věkovém.

 

II. Práva a povinnosti čtenáře

1. Čtenářem knihovny se může stát a) každý občan ČR, b) cizí státní příslušník, který má trvalé bydliště nebo povolení k pobytu v ČR, c) instituce mimo sídlo knihovny (v rámci meziknihovních výpůjčních služeb)

2. Čtenářský průkaz se vydává po předložení občanského průkazu (pasu) a vyplněním přihlášky, na které čtenář svým podpisem potvrdí, že bude dodržovat ustanovení výpůjčního řádu. Osobám

do 18-ti let přihlášku vyplní a podepíše jeho zákonný zástupce, po splnění této podmínky mu bude vydán čtenářský průkaz. Ztrátu čtenářského průkazu je nutno neprodleně ohlásit knihovně. Čtenář je povinen hlásit knihovně každou změnu (jména, bydliště, atd.).

3. Čtenář je povinen dodržovat knihovní řád a dbát pokynů pracovníků knihovny, podřídit se kontrolním opatřením, která jsou potřebná k udržení pořádku a ochrany majetku knihovny. Čtenář nesmí půjčené dílo půjčovat dalším osobám. Půjčená díla čtenář vrací v takovém stavu, v jakém je převzal. Pokud tato opatření nedodrží, je možno ho dočasně nebo trvale zbavit práva využívat služeb knihovny. Tím se však nezbavuje povinnosti nahradit zaviněné škody.

 

III. Služby knihovny

1. Knihy, časopisy se půjčují na dobu jednoho měsíce. Výpůjční doba může být prodloužena v případě, že dokument nežádá další čtenář. Nepožádá-li čtenář ve stanového nebo dohodnuté výpůjční lhůtě o její prodloužení , postupuje knihovna dle článku IV..

V odůvodněných případech může být výpůjční doba zkrácena až na dobu jednoho týdne. O způsobu půjčení rozhodují pracovníci knihovny.

2. Na jeden čtenářský průkaz může být půjčeno nejvýše 3 knihy a časopisy.

3. Zámluvní služba – na žádaný dokument, který je právě půjčen, je možné požadovat rezervaci. Rezervuje se každý samostatný titul a čtenář je písemně nebo elektronicky vyzván, aby si jej

v požadovaném termínu vyzvedl.

4. Speciální služby: Meziknihovní výpůjční služba – žádá-li čtenář dokument, který knihovna nemá ve svém fondu, může mu jej objednat z jiné knihovny. Za tuto službu se účtuje pouze poplatek na úhradu poštovného dle platného ceníku.

 

IV. Sankční poplatky

1. Nevrátí-li čtenář dokument ve stanovené době, účtuje mu knihovna poplatek z prodlení (viz Ceník). Jestliže ani pak dokumenty nevrátí, dochází k jejich vymáhání soudní cestou. Náklady s tím spojené hradí čtenář. 2. Za ztracený, poškozený nebo nevrácený dokument knihovna požaduje: a) náhradu titulu stejným výtiskem téhož díla, b) finanční náhradu, přičemž při stanovení výše se vychází ze současných cen na knižním trhu, a poplatek za zpracování knihy či periodika ve výši 40,- Kč, c) v případě opakovaného poškození dokumentů může být čtenáři odepřeno další poskytování služeb knihovny.

 

V. Závěrečná ustanovení

Tento výpůjční řád nabývá účinnosti dne 8.12.2015

Výpůjční řád a ceník služeb byly schváleny radou obce Koclířov č. 43 dne 7.12.2015, usnesením

č. 12/2015 nadpoloviční většinou hlasů členů rady obce.

 

 

Ceník služeb

Ceník placených služeb a sankčních poplatků

Registrační poplatek

Registrace čtenářů je zdarma (platí pro občany s trvalým pobytem v obci Koclířov).

Registrace čtenářů (ostatní) + vratná záloha 50,- Kč + 200,- Kč až 500,- Kč

(dle hodnoty zapůjčeného díla)

Za nevrácené knihy a časopisy

1. upomínka (po 30 dnech) 15,- Kč

2. upomínka (po 65 dnech) 30,- Kč

3. upomínka (po 90 dnech) 60,- Kč

4. upomínka (po 130 dnech – předsoudní) 100,- Kč

 

Poplatky za užívání PC

Využívání internetu a PC je zdarma

 

Na nedodržení výpůjční lhůty nemusí knihovna písemně upozorňovat!